Benkadi Benin

Veel gemeenschappen in Benin verdienen hun geld met veeteelt, visserij en bosbouw. Dat zijn activiteiten die erg klimaatgevoelig zijn. Dat maakt deze groepen extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Daarbij komt dat sociale en economische systemen onvoldoende voorbereid zijn op extreme klimaatomstandigheden.

Als gevolg daarvan worden de lokale gemeenschappen geconfronteerd met milieuproblemen zoals bodemaantasting, verlies van flora en fauna, ontbossing, verstoring van het ecosysteem, overstromingen en waterverontreiniging. La PASCiB se propose de promouvoir et d’adopter l’approche d’adaptation basée sur les écosystèmes comme solution aux effets néfastes des changements climatiques pour une gestion intégrée des ressources en eau et une gestion durable des terres.

 Via het Benkadi-project wil PASCiB de doeltreffendheid van het overheidsbeleid op het gebied van klimaatverandering beïnvloeden en kwalitatief verbeteren. PASCiB werkt samen met lokale gemeenschappen, ministeries en lokale ambtenaren om de participatie van de burgers, de betrokkenheid van achtergestelde groepen en de dialoog tussen verschillende stakeholders te versterken. Gestreefd wordt naar een sterke betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het creëren van op ecosystemen gebaseerde aanpassingen.

De activiteiten in Benin zijn gericht op de meest kwetsbare agro-ecologische zones in vijf regio's en tien gemeenten: Alibori (Karimama, Malanville); Collines (Dassa, Ouèssè); Mono (Grand-Popo, Athiémé), Ouémé (Aguégué, Dangbo) en Zou (Ouinhi, Za-Kpota).

Na de officiële start van het project in Benin op 21 juni 2021 zijn verschillende mooie resultaten geboekt, waaronder:

  • Afronding van dertien basisonderzoeken;
  • Werving van zeven uitvoerende partneroganisatie;
  • Lobbywerk en belangenbehartiging bij de Nederlandse ambassade, het parlement, ministeries, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Dit leidde tot verschillende toezeggingen van partners om de uitvoering van het project te ondersteunen en te zorgen voor synergie tussen de acties. 

Partners